PowerPaint 2.50

PowerPaint 2.50

FLISoft – Shareware –
image editing and photo manipulation software designed to be used on computers that run Windows. It supportsu undo, special effects,draw graph,and a wide variety of useful and powerful tools,Read and write all kind picture file(such as bmp,jpg,gif,pcx,png,tif etc),Transform image with over 100 predefined effects,Draw graph more than 100 kind on picture.

Tổng quan

PowerPaint là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi FLISoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PowerPaint là 2.50, phát hành vào ngày 09/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.50, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

PowerPaint đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

PowerPaint Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PowerPaint!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có PowerPaint cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
FLISoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản